• Download as PDF

  Artikel 1.             Definities

   1.1.          In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

  1. Blue Saffron: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Blue Saffron Trading BV gevestigd aan de Kwartsweg 38 te Bleiswijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 59762683;
  2. overeenkomst: de overeenkomst tussen Blue Saffron en de klant;
  3. klant: het bedrijf dat met Blue Saffron een overeenkomst aangaat;
  4. product: het product dat Blue Saffron levert;
  5. website: de website www.bluesaffron.nl die door Blue Saffron wordt beheerd en waar informatie te vinden is over de producten en waar de producten besteld kunnen worden.

   

  Artikel 2.             Algemeen

   2.1.          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Blue Saffron en de klant. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Blue Saffron en de klant, dan wordt de klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.

   2.2.          Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

   2.3.          De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

   2.4.          Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Blue Saffron vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

   2.5.          Indien Blue Saffron niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Blue Saffron in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

   2.6.          Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

   

  Artikel 3.             Aanbod en offertes

   3.1.          De producten worden enkel aangeboden aan bedrijven (B2B-relaties). De Wet handhaving consumentenbescherming is niet van toepassing.

   3.2.          Ieder aanbod en alle offertes van Blue Saffron zijn vrijblijvend.

   3.3.          Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijf-, type-, of zetfouten, in offertes, e-mailberichten of brochures of op de website binden Blue Saffron niet.

   3.4.          Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan gewijzigd worden.

   

  Artikel 4.             Afbeeldingen

   4.1.          Alle afbeeldingen van de aangeboden producten opgenomen op de website, op de verpakking of in overig reclamemateriaal zijn slechts sfeerimpressies en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. Kleine verschillen tussen het geleverde product en een afbeelding van het product op de website, op de verpakking of in overig reclamemateriaal, zoals in kleurtint en contrast, zijn toelaatbaar, dienen door de klant te worden geaccepteerd en geven de klant niet het recht het product af te keuren.

   4.2.          De wezenlijke kenmerken van de producten die worden aangeboden via de website zijn opgenomen in de artikelbeschrijvingen op de website.

   

  Artikel 5.             Website

   5.1.          Blue Saffron garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.

   5.2.          Blue Saffron is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.

   

  Artikel 6.             Gebruiksvoorwaarden

   6.1.          Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.

   6.2.          Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.

   6.3.          Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Blue Saffron of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

   

  Artikel 7.             Account

   7.1.          Op de website kan de klant een account aanmaken. Nadat de registratie voor het account succesvol is voltooid, stuurt Blue Saffron de klant onverwijld via de e-mail een bevestiging van de registratie.

   7.2.          De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden. Blue Saffron kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant. Indien de klant constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan dient de klant Blue Saffron daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

   

  Artikel 8.             Prijzen

   8.1.          Alle vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief btw en exclusief verzendkosten.

   8.2.          Blue Saffron heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen, zonder de klant daarvan vooraf op de hoogte te stellen.

   

  Artikel 9.             Totstandkoming van de overeenkomst

   9.1.          De overeenkomst komt tot stand nadat de klant akkoord is gegaan met het aanbod en/of de offerte van Blue Saffron dan wel nadat de klant succesvol het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen.

   9.2.          De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant tijdens het bestelproces heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

   9.3.          Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Blue Saffron de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant geen bevestigingse-mail van Blue Saffron heeft ontvangen of indien de bevestigingse-mail de bestelling van de klant niet correct weergeeft, dan dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Blue Saffron.

   9.4.          Plaatst de klant een bestelling voor producten die Blue Saffron niet meer op voorraad heeft, dan stelt Blue Saffron de klant daarvan op de hoogte en zullen deze producten geen onderdeel uitmaken van de bestelling.

   9.5.          Een geplaatste bestelling kan door de klant niet geannuleerd worden. Voor bestellingen die via de website of via de e-mail zijn geplaatst geldt uitdrukkelijk dat het herroepingsrecht niet van toepassing is, aangezien de klant geen consument is. Producten kunnen niet zonder voorafgaande toestemming van Blue Saffron teruggestuurd worden.

   

  Artikel 10.          Verplichtingen van de klant

  10.1.          De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Blue Saffron aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Blue Saffron worden verstrekt.

  10.2.          Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.

  10.3.          Het is de klant niet toegestaan, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Blue Saffron, de producten door te verkopen via Bol.com, Amazon.com of een soortgelijk e-commercebedrijf.

   

  Artikel 11.          Maatwerk

  11.1.          Indien de klant een product bestelt dat naar zijn specificaties wordt vervaardigd, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.

  11.2.          Blue Saffron is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van het ontwerp dat op het product bedrukt dient te worden. Voordat de klant de bestelling bevestigt, dient de klant goed te controleren of het door hem opgegeven ontwerp correct is.

  11.3.          Het is de klant niet toegestaan Blue Saffron een opdracht te geven tot het vervaardigen van producten die inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien Blue Saffron constateert of een vermoeden heeft dat de door de klant geplaatste bestelling in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft Blue Saffron het recht de bestelling te annuleren. Alle kosten die Blue Saffron heeft moeten maken of alle schade die hij heeft geleden doordat het door de klant bestelde product de rechten van een derde schendt of in strijd met de wet is, worden aan de klant in rekening gebracht. De klant vrijwaart Blue Saffron voor de aanspraken van derden dan wel voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die voortvloeien uit de verkoop of in het economisch verkeer brengen van het product dat naar de specificaties van de klant is vervaardigd.

  11.4.          Indien de klant een maatwerk product bij Blue Saffron besteld heeft en de klant wijzigingen wenst aan te brengen aan het ontwerp en/of de maat van het bestelde product, dan dient de klant Blue Saffron daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Vervolgens zal Blue Saffron laten weten of het mogelijk is om de wijzigingen door te voeren en wat de eventuele extra kosten daarvan zijn.

  11.5.          Kunnen de wijzigingen niet (meer) worden doorgevoerd of geeft de klant geen akkoord op de extra kosten, dan zal het product gemaakt worden aan de hand van de oorspronkelijk overeengekomen specificaties.

   

  Artikel 12.          Leveringstermijn

  12.1.          Opgave van een leveringstermijn geschiedt altijd bij benadering. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere vorm van compensatie.

  12.2.          In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Blue Saffron ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

   

  Artikel 13.          Levering

  13.1.          Blue Saffron bepaalt de wijze van transport en verpakking van de producten

  13.2.          De bestelling wordt geleverd op het door de klant opgegeven adres, tenzij de klant de product zelf meeneemt/ophaalt. In dat laatste geval is de klant te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het transport van de producten.

  13.3.          De klant dient ervoor zorg te dragen dat de bestemming waar de producten afgeleverd dienen te worden goed bereikbaar is.

  13.4.          Transportschade aan de geleverde producten dient vermeld te worden op het afleveringsdocument. Direct na de levering dient Blue Saffron op de hoogte te worden gesteld van de transportschade.

  13.5.          De klant is verplicht de producten af te nemen. Indien de klant afname weigert, dan is Blue Saffron gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de klant.

  13.6.          Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van het product gaat op de klant over op het moment waarop het product in de macht van de klant of van een door de klant aangewezen derde partij wordt gebracht.

  13.7.          De klant is zelf verantwoordelijk voor alle invoerrechten, douaneformaliteiten en belastingen m.b.t. de producten.

   

  Artikel 14.          Betaling

  14.1.          De klant dient de van Blue Saffron ontvangen facturen te betalen binnen de betalingstermijn die op de factuur staat vermeld.

  14.2.          Blue Saffron heeft het recht een aanbetaling van de klant te verlangen. Betaalt de klant de aanbetaling niet tijdig, dan heeft Blue Saffron het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de aanbetaling volledig is voldaan. Blue Saffron kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de klant door de opschorting lijdt.

  14.3.          Indien de klant niet tijdig betaalt, dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht vanaf de overschrijding tot voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Blue Saffron maakt om de vordering van de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.

  14.4.          In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Blue Saffron op de klant onmiddellijk opeisbaar.

  14.5.          Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

   

  Artikel 15.          Eigendomsvoorbehoud

  15.1.          Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Blue Saffron, totdat alle vorderingen die Blue Saffron op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.

  15.2.          Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:

  1. verpanden;
  2. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
  3. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.

  15.3.          De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Blue Saffron te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Blue Saffron veilig te stellen. De klant is verplicht de geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en op eerste verzoek een kopie van de polis van deze verzekering aan Blue Saffron te verstrekken.

  15.4.          Indien de klant zijn verplichtingen jegens Blue Saffron niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Blue Saffron gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Blue Saffron op volledige schadevergoeding.

  15.5.          Indien Blue Saffron gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht Blue Saffron toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van Blue Saffron zich bevinden.

  15.6.          Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk Blue Saffron daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Blue Saffron.

  15.7.          De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Blue Saffron toekomende rechten onverlet.

   

  Artikel 16.          Klachten

  16.1.          De klant is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:

  1. of de juiste producten zijn geleverd;
  2. of het juiste aantal producten is geleverd;
  3. of het product of de verpakking geen gebreken bevatten.

  16.2.          Reclames dienen zo spoedig mogelijk na de levering aan Blue Saffron kenbaar te worden gemaakt.

  16.3.          Heeft Blue Saffron de verkeerde producten of het verkeerde aantal producten geleverd, dan zal Blue Saffron zo snel mogelijk nadat Blue Saffron daarvan in kennis is gesteld op zijn kosten ervoor zorgdragen dat het juiste aantal wordt geleverd dan wel dat de producten worden vervangen. De verkeerde producten dienen door de klant naar Blue Saffron teruggestuurd te worden. Is het niet meer mogelijk om het juiste aantal of om de juiste producten te leveren, doordat deze niet meer op voorraad zijn, dan wordt de klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. Indien van toepassing zal Blue Saffron overgaan tot creditering en, naar zijn keuze, tot terugbetaling of verrekening.

  16.4.          Indien de klant aantoont dat het geleverde product op het moment van levering gebrekkig was, dan wordt door Blue Saffron het product vervangen. Indien het vervangen van het product niet mogelijk is, dan wordt de prijs van het gebrekkige product gecrediteerd. De aansprakelijkheid van Blue Saffron is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 18 is opgenomen.

  16.5.          Aangezien de producten enkel aan bedrijven worden geleverd, kan de klant geen beroep doen op het consumentenrecht.

  16.6.          Een gebrek aan een product geeft de klant niet het recht de gehele bestelling, waarvan het product deel uitmaakt, te weigeren of terug te sturen.

  16.7.          Reclames schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

  16.8.          Op de geleverde producten wordt geen garantie verleend.

  16.9.          De klant is verplicht Blue Saffron de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. Dit kan betekenen dat de klant het product op verzoek van Blue Saffron dient terug te sturen. Het feit dat Blue Saffron overgaat tot het onderzoeken van een klacht betekent niet dat Blue Saffron erkent dat de levering en/of het geleverde product gebrekkig is.

  16.10.          Producten die op verzoek van en/of met toestemming van Blue Saffron geretourneerd worden, dienen altijd voldoende gefrankeerd te zijn en te zijn verpakt in de originele verpakking. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant, tenzij de producten worden teruggestuurd i.v.m. een verkeerde levering of Blue Saffron erkent dat de geleverde producten gebrekkig zijn.

  16.11.          Klachten over het geleverde product worden niet (verder) in behandeling genomen indien:

  1. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
  2. scheuren in het product zijn ontstaan door verkeerd gebruik;
  3. het product niet overeenkomstig het waslabel en/of het wasadvies is behandeld;
  4. het product niet is gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;
  5. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het product zijn uitgevoerd;
  6. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke afwijkingen in kleur, kwaliteit, vorm e.d.

   

  Artikel 17.          Klantenservice

  17.1.          Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Blue Saffron. De klantenservice is op de volgende wijzen bereikbaar:

  1. via het telefoonnummer 079-3608487
  2. via het e-mailadres [email protected]

   

  Artikel 18.          Aansprakelijkheid en verjaring

  18.1.          Blue Saffron kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

  1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20;
  2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

  18.2.          Blue Saffron is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn website wegens onderhoud of anderszins.

  18.3.          De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Blue Saffron is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

  18.4.          De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Blue Saffron is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart Blue Saffron tegen alle aanspraken ter zake.

  18.5.          Blue Saffron is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt doordat de klant de producten niet op de juiste wijze opslaat, bewaart of vervoert, waardoor schade aan de producten kan ontstaan.

  18.6.          Blue Saffron is niet aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door het product, zoals krimpen of verkleuren van het product, door verkeerd of ondeskundig gebruik of door het wassen van het product in strijd met de wasvoorschriften.

  18.7.          Blue Saffron kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een allergische reactie van een eindgebruiker van het product ten gevolge van het gebruik van het product. De eindgebruiker is er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan of het product bestaat uit stoffen waarvoor de eindgebruiker allergisch is.

  18.8.          Blue Saffron kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verkleuring van het product ten gevolge van de inwerking van licht.

  18.9.          In geen geval is Blue Saffron aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat het geleverde product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.

  18.10.          Blue Saffron is niet aansprakelijk voor schade, zoals materiële schade, waaronder het verkleuren van wasgoed, of schade aan derden, ten gevolge van het gebruiken of wassen van het product.

  18.11.          Indien de klant wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen aan het product, sluit Blue Saffron iedere aansprakelijkheid uit.

  18.12.          Blue Saffron is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

  18.13.          Indien Blue Saffron naar zijn oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door zijn leveranciers geïnitieerde recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van eindgebruikers op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht de klant zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen. Blue Saffron kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de klant lijdt door geïnitieerde recall-acties.

  18.14.          Blue Saffron is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

  18.15.          Indien Blue Saffron aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Blue Saffron beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Blue Saffron gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Blue Saffron beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

  18.16.          De klant vrijwaart Blue Saffron voor vorderingen die derden tegen Blue Saffron instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Blue Saffron niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden Blue Saffron op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Blue Saffron mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen hem ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.

  18.17.          Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Blue Saffron vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Blue Saffron kan aanwenden.

  18.18.          Komt de klant zijn verplichtingen jegens Blue Saffron die voortvloeien uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet na, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Blue Saffron daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.

   

  Artikel 19.          Opschorting en ontbinding

  19.1.          Blue Saffron is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst Blue Saffron ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.

  19.2.          Blue Saffron is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

  19.3.          Voorts is Blue Saffron bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

  19.4.          Blue Saffron is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.

  19.5.          Indien Blue Saffron tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

   

  Artikel 20.          Overmacht

  20.1.          Blue Saffron is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Blue Saffron geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Blue Saffron niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Blue Saffron; het verbranden van middelen van vervoer van Blue Saffron of het ingeschakelde transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen.

  20.2.          Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een toeleverancier van Blue Saffron.

  20.3.          Indien Blue Saffron weet of het vermoeden heeft dat hij de overeenkomst niet tijdig kan uitvoeren door overmacht, dan stelt Blue Saffron de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

  20.4.          Voor zover Blue Saffron ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, dan is Blue Saffron gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

  20.5.          Indien er sprake is van overmacht, dan heeft Blue Saffron het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de klant aanspraak kan maken op een schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

   

  Artikel 21.          Geheimhouding

  21.1.          Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

  21.2.          Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Blue Saffron gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Blue Saffron zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Blue Saffron niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

   

  Artikel 22.          Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  22.1.          Op de overeenkomst tussen Blue Saffron en de klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

  22.2.          Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Blue Saffron worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Blue Saffron gevestigd is.